ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig
data loading indicator

Dictionary Faclair

Looking to translate a word from English into Gaelic or vice versa? Search our comprehensive online dictionary A bheil thu airson facal eadar-theangachadh bhon Bheurla gu Gàidhlig agus a chaochladh? Thoir sùil air an fhaclair farsaing air-loidhne againn.

- No results found - - Cha deach dad a lorg -

Giorrachadh Gàidhlig Ainm Gàidhlig Ainm Beurla Giorrachadh Beurla
a ainmear noun n
abrt abairt phrase phr
ag ainmear gnìomhaireach verbal noun vn
àir àireamh number/numeral num
boir ainmear boireannta feminine noun fem
bua buadhair adjective adj
bua comh buadhair comharraidh demonstrative adjective dem adj
cg co-ghnìomhair adverb adv
clsg clisgear exclamation exclam
coi coimeasach comparitive comp
cst ceisteach interrogative interro
fir ainmear fireannta masculine noun masc
FoghlamAlba bho stòr-dàta le Foghlam Alba EdSco from an Education Scotland database
gin ginideach genitive gen
gn gnìomhair verb vb
iol iolra plural pl
mfh mion-fhacal particle part
na neo-atharrachail unchanging unch
nasg naisgear conjunction conj
r-l ro-leasachan prefix pref
rio riochdair pronoun pron
rio seil riochdair seilbheach possessive pronoun poss pron
roi roimhear preposition prep
roi le gin roimhear le ginideach preposition plus genitive prep + gen
sloinn sloinneadh surname surnm
English abbreviation English name Gaelic name Gaelic abbreviation
adj adjective buadhair bua
adv adverb co-ghnìomhair cg
comp comparitive coimeasach coi
conj conjunction naisgear nasg
dem adj demonstrative adjective buadhair comharraidh bua comh
EdSco from an Education Scotland database FoghlamAlba bho stòr-dàta le Foghlam Alba
exclam exclamation clisgear clsg
fem feminine noun ainmear boireannta boir
gen genitive ginideach gin
interro interrogative ceisteach cst
masc masculine noun ainmear fireannta fir
n noun ainmear a
num number/numeral àireamh àir
part particle mion-fhacal mfh
phr phrase abairt abrt
pl plural iolra iol
pref prefix ro-leasachan r-l
prep preposition roimhear roi
prep + gen preposition plus genitive roimhear le ginideach roi le gin
poss pron possessive pronoun riochdair seilbheach rio seil
pron pronoun riochdair rio
surnm surname sloinneadh sloinn
unch unchanging neo-atharrachail na
vb verb gnìomhair gn
vn verbal noun ainmear gnìomhaireach ag