menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Tìr a’ gheallaidh

[Dòmhnall Moireasdan] B’ e Carolina tìr a’ gheallaidh ach air a’ Ghàidhealtachd ’s e sealladh gu math eadar-dhealaichte a bha daoine a’ faicinn. Taisbeanadh a bha na bu choltaiche ri deireadh an t-saoghail. Bha an t-seann Ghàidhealtachd an cunnart a dhol à bith buileach an dèidh mar a chaidh cur às dha na feachdan Gàidhealach aig Blàr Chùil Lodair.

[Dòmhnall Moireasdan] ’S e sealladh gu math cam air an eachdraidh a chuireadh coire air raghainn na Seumasaich airson mar a thachair dhan Ghàidhealtachd às dèidh sin. Ach bha pàirt aige ann gun teagamh. Bha a’ Ghàidhealtachd a-nis fo smachd Bhreatainn. Bha an t-seann cheangal eadar cinn-chinnidh ’s an cuid dhaoine, a bha mar-thà cugallach, air a bhriseadh. Cha robh a dhìth air na cinn-chinnidh a-nise ach a bhith nan daoine mòra, Breatannach. Cha robh feum tuilleadh air na fir-taca a bhiodh aig aon àm a’ togail feachd a’ chinn-chinnidh. Bha a’ choimhearsnachd Ghàidhealach a’ dol às a chèile agus bha spiorad nan daoine air a bhriseadh.

[Dòmhnall Moireasdan] Ann an aon ghinealach an dèidh Chùil Lodair bha an riaghaltas a’ cur às do chumhachd na Gàidhealtachd. Cha robh na cinnidhean nan cunnart tuilleadh. Thòisich an fheadhainn a bu treuna mu dheas fiù ’s a’ tadhal air a’ Ghàidhealtachd nan luchd-turais. Am measg na bha gan tàladh bha iad airson curaidhean mhòra nan Seumasach fhaicinn.

Chaidh am prògram seo, Na h-Eilthirich, a chraoladh an toiseach ann an 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

The land of promise

[Donald Morrison] Carolina was the land of promise but in the Highlands it was a very different sight that people were seeing. A revelation that was more like the end of the world. The ancient Highlands were in danger of becoming extinct completely after the Highland armies were abolished at the Battle of Culloden.

[Donald Morrison] It is a very bent view of history that would place blame on the Jacobites’ choice for what happened to the Highlands after that. But it had a part in it undoubtedly. The Highlands were now under British control. The ancient link between clan chief and their people, that was already precarious, was broken. The clan chief now needed to be British gentry. There was no longer a need for the tacksmen that would at one time raise the clan chief’s army. The Highland community was falling apart and the people’s spirit was broken.

[Donald Morrison] In one generation after Culloden the government were aboishing the Highlands’ power. The clans were no longer a threat. The bravest ones in the south even started visiting the Highlands as tourists. Amongst the attractions were the great Jacobite heroes.

This programme, Na h-Eilthirich, was first broadcast in 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

tìr a’ gheallaidh - land of promise

feachdan Gàidhealach - Highland armies

Blàr Chùil Lodair - Battle of Culloden

cam - bent

cugallach - precarious