ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Video is playing in pop-over.

Gaelic Gàidhlig

Na Bonnaich-cupa aig Norma NicFhearghais

[Màiri] Tha mi air tighinn a Bharraigh far a bheil Norma NicFhearghais a’ dol a shealltainn dhomh a’ chiad seòrsa cèic a rinn i a-riamh.

[Màiri] Feumaidh tu siùcar an toiseach.

[Norma] ’S e.

[Màiri] Dè na th’ agad a dh’ìm ann an sin?

[Norma] Umm sia.

[Màiri] Unnsaichean.

[Norma] Agus sia de shiùcar cuideachd.

[Màiri] Agus tha seo ga mheasgachadh còmhla an toiseach.

[Màiri] Dè a-nis?

[Norma] Umm na h-uighean.

[Màiri] Trì uighean?

[Norma] Trì uighean, ’s e, agus sia de fhlùr cuideachd.

[Màiri] Sia unnsaichean flùir self-raising.

[Norma] ’S e.

[Màiri] Tha e gu math sìmplidh, nach eil?

[Norma] Tha.

[Màiri] Agus tha na bonnaich phlain a tha seo a’ còrdadh ris a h-uile duine?

[Norma] Tha, tha mi a’ smaointinn, tha mi an dòchas.

[Màiri] Agus clann bheaga cuideachd.

[Norma] Ò tha. Tha mi a’ dol ga mhixeadh a-rithist.

[Màiri] Tha a h-uile sìon sa bhobhla agus tha Norma a-nis ga chur mun chuairt dìreach aon uair eile.

[Màiri] Cuin a thòiseach thu air bèicearachd an toiseach Norma?

[Norma] Umm ’s dòcha trì bliadhnaichean.

[Màiri] Bha thu ga math òg ma-thà.

[Norma] Bha.

[Màiri] Agus an e mamaidh a thug ort tòiseachadh?

[Norma] ’S e.

[Màiri] A bheil seo deiseil a-nis?

[Norma] Tha, airson a chur am broinn...

[Màiri] Tha a h-uile sìon air tighinn còmhla agus a-nis ga chur dhan tiona.

[Norma] Tha.

[Màiri] Agus tha thu a’ lìonadh ’s dòcha gach case gus a bheil iad letheach-làn, ma-thà?

[Norma] Tha.

[Màiri] Agus chan fheum iad fada san àmhainn, am feum?

[Norma] Chan fheum, ’s dòcha deich no còig deug.

[Màiri] Agus an uair sin dè tha thu a’ dol a chur orra às dèidh làimhe?

[Norma] ’S dòcha teòclaid agus hundreds and millions. Tha mi dìreach a’ dol a chur am broinn na h-àmhainn iad.

[Màiri] Glè mhath ma thà.

[Màiri] Cha bhi na bonnaich ach deich mionaidean no cairteal na h-uaireach aig teas ceud ’s ceithir fichead ann an àmhainn àbhaisteach.

[Màiri] ’S ann nuair a bhios iad deiseil a thòisicheas an spòrs.

[Màiri] Abair gu bheil iad a’ coimhead milis a-nis.

[Norma] Tha.

[Màiri] Tha Norma a’ cur deagh chòmhdach teòclaid is ime orra agus crathadh de mhìrean siùcair.

[Norma] Tha iad glè mhath.

[Màiri] Tha iad milis.

[Norma] Tha.

Chaidh am prògram seo, Fuine, a chraoladh an toiseach ann an 2013. Le taing do Caledonia TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Norma Ferguson’s cupcakes

[Mairi] I’ve come to Barra where Norma Ferguson is going to show me the first kind of cake she ever made.

[Mairi] You need sugar first.

[Norma] Yes

[Mairi] How much butter do you have there?

[Norma] Umm six.

[Mairi] Ounces.

[Norma] And six of sugar too.

[Mairi] And this is mixed together first.

[Mairi] What now?

[Norma] Umm the eggs.

[Mairi] Three eggs?

[Norma] Three eggs, yes, and six of flour too.

[Mairi] Six ounces of self-raising flour.

[Norma] Yes.

[Mairi] It’s very simple, isn’t it?

[Norma] Yes.

[Mairi] And everyone enjoys these plain cupcakes?

[Norma] Yes, I think so, I hope so.

[Mairi] And small children too.

[Norma] Oh yes. I’m going to mix it again.

[Mairi] Everything is in the bowl and Norma is now mixing it just one last time.

[Mairi] When did you start baking initially Norma?

[Norma] Umm maybe three years ago.

[Mairi] You were pretty young then.

[Norma] I was.

[Mairi] Was it mum that got you started?

[Norma] Yes.

[Mairi] Is this ready now?

[Norma] Yes, to put into...

[Mairi] Everything has come together and is now being put into the tin.

[Norma] Yes.

[Mairi] And you’re filling each case until they are maybe half-full, then?

[Norma] Yes.

[Mairi] And they don’t need long in the oven, do they?

[Norma] No, maybe ten or fifteen (minutes).

[Mairi] And then what are you going to put on them afterwards?

[Norma] Maybe chocolate and hundreds and millions. I’m just going to put them into the oven.

[Mairi] Very good then.

[Mairi] The cupcakes will only be ten minutes or quarter of an hour at a temperature of a hundred and eighty in a normal oven.

[Mairi] It’s once they are ready that the fun begins.

[Mairi] They’re certainly looking sweet now.

[Norma] Yes.

[Mairi] Norma puts a good layer of chocolate and butter on them and a shake of sugar strands.

[Norma] They are very good.

[Mairi] They are sweet.

[Norma] Yes.

This programme, Fuine, was first broadcast in 2013. Courtesy of Caledonia TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic Gàidhlig

Na Bonnaich-cupa aig Norma NicFhearghais

[Màiri] Tha mi air tighinn a Bharraigh far a bheil Norma NicFhearghais a’ dol a shealltainn dhomh a’ chiad seòrsa cèic a rinn i a-riamh.

[Màiri] Feumaidh tu siùcar an toiseach.

[Norma] ’S e.

[Màiri] Dè na th’ agad a dh’ìm ann an sin?

[Norma] Umm sia.

[Màiri] Unnsaichean.

[Norma] Agus sia de shiùcar cuideachd.

[Màiri] Agus tha seo ga mheasgachadh còmhla an toiseach.

[Màiri] Dè a-nis?

[Norma] Umm na h-uighean.

[Màiri] Trì uighean?

[Norma] Trì uighean, ’s e, agus sia de fhlùr cuideachd.

[Màiri] Sia unnsaichean flùir self-raising.

[Norma] ’S e.

[Màiri] Tha e gu math sìmplidh, nach eil?

[Norma] Tha.

[Màiri] Agus tha na bonnaich phlain a tha seo a’ còrdadh ris a h-uile duine?

[Norma] Tha, tha mi a’ smaointinn, tha mi an dòchas.

[Màiri] Agus clann bheaga cuideachd.

[Norma] Ò tha. Tha mi a’ dol ga mhixeadh a-rithist.

[Màiri] Tha a h-uile sìon sa bhobhla agus tha Norma a-nis ga chur mun chuairt dìreach aon uair eile.

[Màiri] Cuin a thòiseach thu air bèicearachd an toiseach Norma?

[Norma] Umm ’s dòcha trì bliadhnaichean.

[Màiri] Bha thu ga math òg ma-thà.

[Norma] Bha.

[Màiri] Agus an e mamaidh a thug ort tòiseachadh?

[Norma] ’S e.

[Màiri] A bheil seo deiseil a-nis?

[Norma] Tha, airson a chur am broinn...

[Màiri] Tha a h-uile sìon air tighinn còmhla agus a-nis ga chur dhan tiona.

[Norma] Tha.

[Màiri] Agus tha thu a’ lìonadh ’s dòcha gach case gus a bheil iad letheach-làn, ma-thà?

[Norma] Tha.

[Màiri] Agus chan fheum iad fada san àmhainn, am feum?

[Norma] Chan fheum, ’s dòcha deich no còig deug.

[Màiri] Agus an uair sin dè tha thu a’ dol a chur orra às dèidh làimhe?

[Norma] ’S dòcha teòclaid agus hundreds and millions. Tha mi dìreach a’ dol a chur am broinn na h-àmhainn iad.

[Màiri] Glè mhath ma thà.

[Màiri] Cha bhi na bonnaich ach deich mionaidean no cairteal na h-uaireach aig teas ceud ’s ceithir fichead ann an àmhainn àbhaisteach.

[Màiri] ’S ann nuair a bhios iad deiseil a thòisicheas an spòrs.

[Màiri] Abair gu bheil iad a’ coimhead milis a-nis.

[Norma] Tha.

[Màiri] Tha Norma a’ cur deagh chòmhdach teòclaid is ime orra agus crathadh de mhìrean siùcair.

[Norma] Tha iad glè mhath.

[Màiri] Tha iad milis.

[Norma] Tha.

Chaidh am prògram seo, Fuine, a chraoladh an toiseach ann an 2013. Le taing do Caledonia TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Norma Ferguson’s cupcakes

[Mairi] I’ve come to Barra where Norma Ferguson is going to show me the first kind of cake she ever made.

[Mairi] You need sugar first.

[Norma] Yes

[Mairi] How much butter do you have there?

[Norma] Umm six.

[Mairi] Ounces.

[Norma] And six of sugar too.

[Mairi] And this is mixed together first.

[Mairi] What now?

[Norma] Umm the eggs.

[Mairi] Three eggs?

[Norma] Three eggs, yes, and six of flour too.

[Mairi] Six ounces of self-raising flour.

[Norma] Yes.

[Mairi] It’s very simple, isn’t it?

[Norma] Yes.

[Mairi] And everyone enjoys these plain cupcakes?

[Norma] Yes, I think so, I hope so.

[Mairi] And small children too.

[Norma] Oh yes. I’m going to mix it again.

[Mairi] Everything is in the bowl and Norma is now mixing it just one last time.

[Mairi] When did you start baking initially Norma?

[Norma] Umm maybe three years ago.

[Mairi] You were pretty young then.

[Norma] I was.

[Mairi] Was it mum that got you started?

[Norma] Yes.

[Mairi] Is this ready now?

[Norma] Yes, to put into...

[Mairi] Everything has come together and is now being put into the tin.

[Norma] Yes.

[Mairi] And you’re filling each case until they are maybe half-full, then?

[Norma] Yes.

[Mairi] And they don’t need long in the oven, do they?

[Norma] No, maybe ten or fifteen (minutes).

[Mairi] And then what are you going to put on them afterwards?

[Norma] Maybe chocolate and hundreds and millions. I’m just going to put them into the oven.

[Mairi] Very good then.

[Mairi] The cupcakes will only be ten minutes or quarter of an hour at a temperature of a hundred and eighty in a normal oven.

[Mairi] It’s once they are ready that the fun begins.

[Mairi] They’re certainly looking sweet now.

[Norma] Yes.

[Mairi] Norma puts a good layer of chocolate and butter on them and a shake of sugar strands.

[Norma] They are very good.

[Mairi] They are sweet.

[Norma] Yes.

This programme, Fuine, was first broadcast in 2013. Courtesy of Caledonia TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

unnsaichean - ounces

measgachadh - mixing

letheach - half

mìrean - fragment, partical