menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Entertainment Dibhearsain

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Dòmhnall Moireasdan ann an còmhradh ri Niall Mitchison

[Dòmhnall Moireasdan] Niall Mitchison, Ceannard Coimisean na h-Eòrpa ann an Alba, eòlaiche coimpiutaireachd, eòlaiche cànain, fear ciùil, craoladair, fear-poilitigs, 's rud no dhà eile cuideachd, 's duine a thàinig bho ghinealaich de sgoilearan cliùiteach air gach taobh, fàilte ort, a Nèill.

[Niall Mitchison] Tapadh leat.

[Dòmhnall Moireasdan] Tha mi a' smaoineachadh gu bheil mi eòlach gu leòr ort airson seo a ràdh, 's dòcha nach aontaich thu leam, ach 's e duine neo-àbhaisteach a th' annad.

[Niall Mitchison] Dè th'ann an duine àbhaisteach? Chan eil fhios agam.

[Dòmhnall Moireasdan] A bheil thu a' tuigsinn dè tha mi a' ciallachadh?

[Niall Mitchison] Tha mi a' tuigsinn, tha mi a' tuigsinn. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil ùidh agam ann an iomadach rud, a' toirt iomradh air cuid math dhiubh ann an siud, 's mathaid chan eil mi ag ràdh nach eil cron ann an sin, an t-adhbhar nach eil mi nam phroifeasair oilthigh, a bharrachd air 's mathaid coimeas ri dòigh eile, cha robh mi a-riamh deònach a dhol a-steach gu rannsachadh cho mionaideach, 's cho dùinte, 's cho cuingealaichte, 's gum b'urrainn dhomh a ràdh 's e fear-rannsachaidh a th'annam. Tha fhios a'm dè nì mi leis a' chòrr de mo bheatha. Tha mi an dòchas rudan inntinneach. Cha dèan mi rannsachadh gu bràth.

[Dòmhnall Moireasdan] Bidh e gad chuingealadh cus.

[Niall Mitchison] Dìreach.

[Dòmhnall Moireasdan] 'S e duine a th' annad ged-tà a tha a' tighinn beò gu ìre mhòr san eanchainn, nach e?

[Niall Mitchison] Tha mi a' smaoineachadh. Rud beag anns a' chorp cuideachd.

[Dòmhnall Moireasdan] Uill, tillidh sinn gu diofar dhòighean, air a bheil sin fìor, ach an obair a th' agad an-diugh, obair mhòr chudromach, Ceannard oifis Choimisean na h-Eòrpa ann an Alba...

[Niall Mitchison] 'S e aon dòigh air a ràdh, bidh mise ag ràdh barrachd 'Riochdaire Choimisean na h-Eòrpa ann an Alba'', 's tha agam ri dhol a-mach a bhruidhinn ri daoine agus a dh’innse do dhaoine dè tha an coimisean a’ dèanamh agus carson a tha an coimisean ga dhèanamh. Dè dh'fhaodadh a thighinn às, is dè a’ bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aig dè tha a' choimisean no actairean eile san Roinn Eòrpa a' dèanamh air am beatha. Mar sin, tha mi a’ faireachdainn ‘s e barrachd riochdachaidh a th’ ann seach a bhith nam cheannard san oifis.

Chaidh am prògram seo, Thuige Seo, a chraoladh an toiseach ann an 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Donald Morrison in conversation with Neil Mitchison

[Donald Morrison] Neil Mitchison, The Head of the European Commission in Scotland, a computer expert, a language expert, a musician, broadcaster, and one or two other things too and a man who came from generations of scholars from both sides. Welcome Neil.

[Neil Mitchison] Thank you.

[Donald Morrison] I think I know you well enough to say, maybe you don't agree with me, but you are an unusual man.

[Neil Mitchison] What is a normal man? I don't think I know

[Donald Morrison] Do you understand what I mean?

[Neil Mitchison] I understand, I understand. I think that I have an interest in many different things, and you have highlighted a good few of them there, I’m not saying there is harm in that. The reason that I am not a university professor in addition to everything else is that I was never willing to research things in detail, so closely, so deeply, I could say that I am a researcher. I know what I will do for the rest of my life. I hope interesting things. I won’t research forever.

[Donald Morrison] It would be too much of a bind.

[Neil Mitchison] That's it

[Donald Morrison] You are a man who largely comes alive in the cerebral sense, aren’t you?

[Neil Mitchison] I think so, a wee bit in the body too

[Donald Morrison] Well, we'll return to different ways in which that is true, but your work, it is big important work, the head of the European Commission in Scotland...

[Neil Mitchison] That's one way of saying it, I say more "Producer of the European Commission in Scotland". I have to go out and talk to people and tell people what the Commission does and why the Commission does that, what can come out of it and what can the commission or the other actors in the European Union do with their lives. As such, I feel that there is more production rather than just be a head at an office.

This programme, Thuige Seo, was first broadcast in 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

cliùiteach - reknowned

neo-àbhaisteach - unusual

cuingealaichte - linked

riochdaire - producer

ceannard - Head

This refers to a position in a company, rather than the body part