menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Entertainment Dibhearsain

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Faclan ùra Gàidhlig

[Ùisdean] A’ chiad fhacal ma-thà.

[Iain] Cà’ bheil e?

[Ùisdean] “Bàr-innealan”. Aiseag Bheàrnaraigh.

[Màiri Anna] Chan e. Chan eil gnothaich aig “bàr-innealan” riamh le aiseag Bheàrnaraigh. Tha na h-innealan acasan nas fheàrr…

[Ùisdean] ’S dòcha gu bheil.

[Màiri Anna] ... nas fheàrr na sineach.

[Ùisdean] Greas ort. Greas ort.

[Màiri Anna] Innealan a gheibh thu ann an taigh-seinnse airson a bhith a’ slaodadh pinnt.

[Iain] Ò tha sin math.

[Ùisdean] Uill tha mi a’ smaoineachadh gum b’ fhiach do Mhàiri Anna comharra. Tha sin math. Comharra do Mhàiri Anna. Ach chun taobh eile.

[Iain] “Bàr-innealan”.

[Ùisdean] “Bàr-innealan”.

[Iain] Chan eil.

[Ùisdean] Greas ort.

[Iain] Uill.

[Neen] Stethoscope.

[Ùisdean] Stethoscope.

[Iain] An e rud den t-seòrsa sin...?

[Ùisdean] Stethoscope.

[Iain] Rud a chleachdadh dotair?

[Ùisdean] Chan e.

[Neen] Rud a bhiodh sinn a’ cleachdadh

[Ùisdean] “Toolbar”. “Toolbar” air coimpiutair.

[Iain] “Toolbar”?

[Ùisdean] Air coimpiutair.

[Neen] Thalla!

[Màiri Anna] Ist!

[Iain] Ge bith cò chruthaich am facal sin, tha còir aca a bhith sa phrìosan.

[Ùisdean] A bheil?

[Màiri Anna] Aig a’ char as lugha.

[Ùisdean] Fàgaidh sinn sin far a bheil e co-dhiù ach an dàrna facal. Seo an dàrna facal agaibh. Làimh air na jackenfilisters a-nis. “Dàmais”. A Mhàiri Anna, tha thu math air.

[Màiri Anna] Tha e a’ dèanamh dàmais mhòr orms’ a bhith ag èisteachd leatsa ag ràdh jackenfilisters.

[Ùisdean] Chan e. Feumaidh mi a thoirt dhan taobh eile.

[Iain] “Dàmais”, an e meas a th’ ann?

[Ùisdean] Chan e. “Draughtboard”.

[Iain] “Draughtsboard”.

[Màiri Anna] Airson a bhith a’ cluich tàileasg?

[Ùisdean] An gèam draughts.

[Màiri Anna] Bòrd tàileisg.

[Ùisdean] Feuchaidh sinn an treas facal. Am facal mu dheireadh. Tha dìreach diogan againn airson aonan eile. “Atmhorachd”. Ò a Mhàiri Anna, tha thu dìreach na do lasair air seo.

[Màiri Anna] Am faod mi a ràdh? Ò chan fhaod mi a ràdh sa Bheurla.

[Tormod] A bheil thu a’ dol ga sheinn?

[Màiri Anna] Chan eil mi a’ dol ga sheinn. Mar gum biodh luach an airgid a’ dol nas lugha …

[Neen] Ò ’s e.

[Màiri Anna] … agus tu a’ pàigheadh barrachd air rud. A bheil thu ag iarraidh am facal Beurla?

[Ùisdean] Faodaidh tu sin. Tha na h-uimhir de Bheurla agam. Tuigidh mi thu.

[Màiri Anna] An tuig gu cinnteach? An rud a tha air at, “inflation”.

[Ùisdean] “Inflation”.

[Iain] Dìreach!

[Ùisdean] Chan e An Ataireachd Àrd a bh’ ann. Tha thu a’ dol a dh’fhaighinn comharra.

[Tormod] Uill nan seinneadh i An Ataireachd Àrd, ’s dòcha gum faigheadh i puing eile.

[Ùisdean] Tha eagal… Chan eil.

[Màiri Anna] Gheibh thu comharra ma sguireas tu ag ràdh jackenfilisters.

[Ùisdean] “Inflation” agus bha sin aig Màiri Anna.

Chaidh am prògram seo, Aibisidh, a chraoladh an toiseach ann an 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

New Gaelic words

[Hugh Dan] The first word then.

[John] Where is it?

[Hugh Dan] “Bàr-innealan”. Berneray ferry.

[Mary Anne] No. “Bàr-innealan” has never had anything to do with the Berneray ferry. Their devices are better…

[Hugh Dan] Perhaps there is.

[Mary Anne] ... better than that.

[Hugh Dan] Hurry up. Hurry up.

[Mary Anne] Devices you get in a pub for pulling a pint.

[John] Oh that is good.

[Hugh Dan] Well I think Màiri Anna deserves a point. That is good. A point for Màiri Anna. But to the other side.

[John] “Bàr-innealan”.

[Hugh Dan] “Bàr-innealan”.

[John] No.

[Hugh Dan] Hurry up.

[John] Well.

[Neen] Stethoscope.

[Hugh Dan] Stethoscope.

[John] Is it a thing like that...?

[Hugh Dan] Stethoscope.

[John] A thing a doctor would use?

[Hugh Dan] No.

[Neen] A thing

[Hugh Dan] “Toolbar”. “Toolbar” on a computer.

[John] “Toolbar”?

[Hugh Dan] On a computer.

[Neen] Get away!

[Mary Anne] Be quiet!

[John] Whoever created that word, they ought to be in prison.

[Hugh Dan] Really?

[Mary Anne] At the very least.

[Hugh Dan] We will leave that where it is though for the second word. Here is your second word. Hands on the jackenfilisters now. “Dàmais”. Màiri Anna, you are good at it.

[Mary Anne] It is causing me great “dàmais” to be listening to you saying jackenfilisters.

[Hugh Dan] No. I must give it to the other side.

[John] “Dàmais”, is it a fruit?

[Hugh Dan] No. “Draughtboard”.

[John] “Draughtsboard”.

[Mary Anne] To play draughts?

[Hugh Dan] The game draughts.

[Mary Anne] A draught board.

[Hugh Dan] We will try the third word. The last word. We just have seconds for one more. “Atmhorachd”. Oh Màiri Anna, you are on fire with this.

[Mary Anne] May I say it? Oh I can’t say it in English.

[Norman] Are you going to sing it?

[Mary Anne] I am not going to sing it. As if the value of money is going down …

[Neen] Oh yes.

[Mary Anne] … and you pay more for things. Do you want the English word?

[Hugh Dan] You can do. I have plenty of English. I will understand you.

[Mary Anne] Are you sure? The thing that inflates, “inflation”.

[Hugh Dan] “Inflation”.

[John] Exactly!

[Hugh Dan] It wasn’t An Ataireachd Àrd. You are going to get a point.

[Norman] Well if she sung An Ataireachd Àrd, perhaps she would get another point.

[Hugh Dan] Afraid… No.

[Mary Anne] You will get a point if you stop saying jackenfilisters.

[Hugh Dan] “Inflation” and that is what Màiri Anna had.

This programme, Aibisidh, was first broadcast in 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

bàr-innealan - toolbar

dàmais - draughtsboard

bòrd tàileisg - draughtsboard

atmhorachd - inflation