menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Entertainment Dibhearsain

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Fàilte air Sandra Mhoireach

[Dòmhnall] Sandra Mhoireach MBE, dealbhadair aodaich eadar-nàiseanta a tha a’ roinn a tìde eadar a dachaigh ann an Inbhir Nis agus ionadan mòra an fhasain ann an New York, Lunnainn agus Paris, agus a tha ainmeil airson trusgan na Bànrigh a dhealbhachadh aig fosgladh oifigeil Pàrlamaid na h-Alba. Sandra, fàilte oirbh.

[Sandra] Fàilte.

[Dòmhnall] Tha an seanfhacal ag ràdh “’s fheàrr a bhith a dhìth a’ chinn no a bhith a dhìth an fhasain”, ach chan eil sibhse a’ gabhail ri gur e fasan mar sin an dreuchd agaibh ann, a bheil?

[Sandra] Chan e. Tha mi a’ smaoineachadh ’s ann a tha mise an sàs ann an obair ealain air fad. ’S e peantadh ’s e sin a studaig mi ann an Glaschu anns an sgoil ealain agus chan eil bùth aodaich agam ’s cha bhi mi an sàs anns na, mar gun canadh tu, na seasonally changing collections. Chan eil mi an sàs ann an càil den t-seòrsa , ach tha ùidh agam. ’S e dìreach, ’s e aodach, can, am medium a th’ agam, dìreach mar gum biodh cuideigin eile le deilbh no peantaidhean no sculpture.

[Dòmhnall] Uill mur e tè fasain a th’ annad, dè th’ annad ma-thà?

[Sandra] Artisan chanainn air sgàth ’s gu bheil mi a’ dèanamh na h-obrach bhon toiseach gus an tèid e air druim a’ bhoireannaich. Agus ach seach gu bheil ùidh agam ann an rudan ann an roinn ealain air fad tha sin, tha e mar gum biodh, affectadh a h-uile càil anns a bheil mi an sàs.

[Dòmhnall] A bheil fasan idir a’ tighinn a-steach air an obair ge-tà?

[Sandra] Ò tha, tha. Tha mi a’ smaoineachainn tha cumadh boireannaich agus na rudan snasail ’s accessories tha rudan co-cheangailte ri, ris an aodach ach chan e fashion slave, can, a th’ annam.

[Dòmhnall] Seadh.

Chaidh am prògram seo, Thuige Seo, a chraoladh an toiseach ann an 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Welcoming Sandra Murray

[Donald] Sandra Murray MBE, international clothes designer who divides her time between her home in Inverness and the great fashion houses in New York, London and Paris, and who is famous for designing the Queen’s outfit for the official opening of the Scottish Parliament. Sandra, welcome.

[Sandra] Thank you.

[Donald] The proverb states “it is better to be without a head than without fashion”, but you do not accept that fashion as such is your career at all, do you?

[Sandra] No. I think I am involved in the complete works of art. It is painting that I studied in Glasgow at the art school and I do not have a clothes’ shop and I am not involved in the, as you would say, the seasonally changing collections. I am not involved in anything like that, but I have an interest. It is just, clothes are, say, my medium, like someone else with photos or paintings or sculpture as it were.

[Donald] Well if you are not a fashionista, what are you then?

[Sandra] I would say an artisan because I do the work from the beginning until it goes on the woman’s back. And but because I am interested in things in the overall sphere of art, it is as though, that affects everything that I am involved in.

[Donald] Does fashion come into your job at all though?

[Sandra] Oh yes, it does. I think the shape of a woman and the elegant items and accessories there are items linked with, with the clothes but I am not, say, a fashion slave.

[Donald] Uh huh.

This programme, Thuige Seo, was first broadcast in 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

dealbhadair - an artist

fasan - fashion

trusgan - a garment, an outfit

cumadh - shape

’s fheàrr a bhith a dhìth a’ chinn no a bhith a dhìth an fhasain - it is better to be without a head than without fashion