menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Entertainment Dibhearsain

  • Archive: Tasglann:


Search Lorg

Recommended Air a mholadh

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

A’ chiad obair aig Fergie

[Dòmhnall] Fergie Dòmhnallach, fear-ciùil ainmeil a’ bhogsa, Mùideartach, geamair an dèidh tòiseachadh na phòidsear, òstair agus iomadach dreuchd eile. Fàilte oirbh, Fergie.

[Fergie] Fàilte, a Dhòmhnaill.

[Dòmhnall] A’ chiad dreuchd, an dreuchd phroifeiseanta agaibh mar gum biodh agus cuiridh seo iongnadh, tha mise an amharas, air cuid de na tha gar coimhead, ’s e sin physiotherapist.

[Fergie] ’S e. Tha thu ceart.

[Dòmhnall] Ciamar a thàinig sibh gu physiotherapy?

[Fergie] Chan eil fhios a’m. Bha mi, thàinig mi dhachaigh às an arm agus bha mi, ’s e PTI a bh’ annam anns an arm agus ’s e toss-up a bh’ ann – Jordanhill airson physical education teacher no physiotherapist, obair ann an spòrs agus a h-uile sìon. Ach bha mi aon, ’s e Highers a bh’ aca anns an àm sin, chan eil fhios a’m dè th’ aca a-nise, ach bha mi aon Higher gann agus rinn mire-sit agus fhuair mi e ach rinn mi m’ inntinn suas ron sin physiotherapist agus dh’fhàg mi Jordanhill.

[Dòmhnall] ’S rinn sibh physio ann an colaiste ann an Glaschu.

[Fergie] Glaschu, seadh dìreach, ’s e.

[Dòmhnall] Agus an uair sin ag obair mar physiotherapist. Càite?

[Fergie] Uill bha, ’s e, bha mi ann an meall de na h-ospadalan. An toiseach bha mi aig Lennox Castle, Gartnavel, Stobhill. Meall dhiubh sin chan eil iad ann a-nise. Agus à sin fhuair mi sioft do dh’Inbhir Nis agus bha mi nam domiciliary physiotherapist anns a’ Ghearastan. Loch Abar a bh’ agam.

[Dòmhnall] Aig Bòrd na Slàinte.

[Fergie] Aig Bòrd na Slàinte.

[Dòmhnall] So bha sibh air an starsnaich agaibh fhèin an uair sin ann an Loch Abar.

[Fergie] Ò bha, bha. ’S e, chòrd sin uabhasach rium a chionn bha, thug e dhomh cothrom a bhith an sàs ann an obair seilge ’s iasgaich ’s ciùil ’s, agus a h-uile sìon a chòrdadh rium.

[Dòmhnall] ’S bha sibh cuideachd a’ trèanadh balaich iomain, nach robh?

[Fergie] Bha. Bha.

[Dòmhnall] Ciamar a dh’obraich sin?

[Fergie] Uill ’s e An Gearastan a bh’ ann agus suas ris an àm sin cha robh iad, ò ’s e second division a bh’ annta agus cha robh iad, cha robh iad a’ faighinn air adhart uabhasach math idir agus dh’fhaighnich iad dhòmhsa an trèanadh mi iad agus …

[Dòmhnall] Air sgàth ’s gur e physio a bh’ annaibh?

[Fergie] ’S ann . Agus thuirt mi “oh that’s alright” a chionn rinn mi beagan, beagan dhe sin le Partick Thistle agus juniors, Maryhill Juniors ’s mar sin agus bha knack agam agus meall dhe na physios a bha còmhla rium anns a’ cholaiste bha Seumas MacGriogair Manchester United ’s Craig a bha le Rangers agus bha mi eòlach air na balaich sin agus chùm iad ceart mi le obair trèanaidh. Tha cuimhne agam nuair a chaidh mi, a’ chiad oidhche a bha mi anns a’ Ghearastan agus thàinig na balaich a-staigh a’ ruith air Diardaoin, tha mi a’ smaoineachadh, ’s e an aon oidhche a bha iad aige agus bha iad a’ ruith a-mach gu Spean Bridge agus a’ ruith air ais. Bidh mu dheich mìle an sin agus thilleadh iad agus bha iad dìreach washed out agus cha robh guth air …

[Dòmhnall] Trèanadh ceart.

[Fergie] Ò Aidh, aidh, aidh.

[Dòmhnall] Ach chuir sibhse ceart iad.

[Fergie] A’ tionndadh ’s a’ ruith mun chuairt agus meall den obair sin.

Chaidh am prògram seo, Thuige Seo, a chraoladh an toiseach ann an 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Fergie’s first job

[Donald] Fergie Macdonald, famous accordion player, from Moidart, a gamer who started out as a poacher, a hotelier and many other professions. Welcome, Fergie.

[Fergie] Thank you, Donald.

[Donald] The first job, your first professional job as it was, and this will surprise, I suspect, some of those that are watching us, was a physiotherapist.

[Fergie] It was. You are correct.

[Donald] How did you come to physiotherapy?Z|

[Fergie] I do not know. I was, I came home from the army and I was, I was a PTI in the army and it was a toss-up – Jordanhill for physical education teacher or physiotherapist, working in sports and all. But I was one, it was Highers that they had at that time, I do not know what they have now, but I was one Higher short and I did a re-sit and I passed but I had made up my mind before that to be a physiotherapist and I left Jordanhill.

[Donald] And you did physio in a college in Glasgow.

[Fergie] Glasgow, aye exactly, yes.

[Donald] And then worked as a physiotherapist. Where?

[Fergie] Well I was in a loads of the hospitals. Firstly I was at Lennox Castle, Gartnavel, Stobhill. Loads of those are not around now. And from there I got a move to Inverness and I was a domiciliary physiotherapist in Fort William. I had Lochaber.

[Donald] At the Health Board.

[Fergie] At the Health Board.

[Donald] So you were then in your stomping ground in Lochaber.

[Fergie] Oh yes, I was. I really enjoyed that because it gave me an opportunity to be involved in hunting and fishing and music and, everything that I enjoyed.

[Donald] And you also trained shinty lads, did you not?

[Fergie] I did. I did.

[Donald] How did that work?

[Fergie] Well it was Fort William and up until that time they were not, oh they were second division and they were not, they were not getting on terribly well at all and they asked me would I train them and …

[Donald] Because you were a physio?

[Fergie] Yes. And I said “oh that’s alright” because I did a little, a little of that with Partick Thisle and in the juniors (amateur league football), Maryhill Juniors and the like and I had a knack and loads of the physios that were with me at college there was James MacGregor Manchester United and Craig that was with Rangers and I knew those lads and they kept me right with the training. I remember when I went, the first night that I was in Fort William and the lads came in running on a Thursday, I think, that was the one night that they were at it and they ran out to Spean Bridge and ran back. That is about ten miles and they would come back and they were just washed out and they was no word of …

[Donald] Proper training.

[Fergie] O, aye, aye, aye.

[Donald] But you sorted them.

[Fergie] Turning and running around and a load of those exercises.

This programme, Thuige Seo, was first broadcast in 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

Mùideartach - someone from Moidart

òstair - òstair

starsaich - threshold

meall - pile, lots