menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Documentaries Prògraman Aithriseachd

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Dachaigh ùr dhan phortacabin

[Sweeny] Tha an t-seann phortacabin seo air a bhith ann an seo airson còrr air fichead bliadhna ’s feumar a-nis a ghluasad oir thathar a’ cur togalach ùr air an làraich seo.

[Sweeny] Tha am portacabin ann an ceithir pàirtean eadar-dhealaichte. Togaidh an crane gach pàirt ’s thèid sin an uair sin air cùl làraidh ’s thèid e a-nall a Nis.

[Sweeny] Tha an t-seann phortacabin seo air a bhith ann an seo airson còrr air fichead bliadhna ’s feumar a-nis a ghluasad oir thathar a’ cur togalach ùr air an làraich seo.

[Sweeny] Tha am portacabin ann an ceithir pàirtean eadar-dhealaichte. Togaidh an crane gach pàirt ’s thèid sin an uair sin air cùl làraidh ’s thèid e a-nall a Nis.

[Sweeny] Tha mi air fiodh a chur am broinn gach pàirt airson dèanamh cinnteach gum bi iad làidir gu leòr airson an taigh a ruiginn.

[Sweeny] Chan eil seo a’ dol a chosg càil dhòmhsa ach na chosgas e a ghluasad a-nall a Nis. Sàbhaladh math gun teagamh sam bith ’s tha gu leòr ann as urrainn dhòmhsa a dhèanamh leis air an lot.

[Obraiche] Och bidh e mar flatpack nuair a ruigeas e Nis. Firewood!

[Sweeny] ’S ged a chanadh gu leòr gu bheil am portacabin seo kaput tha fios agams’ gu bheil bliadhna no dhà air fhàgail ann fhathast.

[Sweeny] Tha tòrr eòlais aig na balaich a tha seo ach feumaidh iad dèanamh cinnteach gu bheil gach pàirt dhen togalach air a cheangal sìos gu math mus dèan iad an t-slighe thairis a’ mhòintich.

[Sweeny] Agus sin a-nis a’ chiad phàirt deiseil airson falbh.

[Sweeny] ’S tha mi cinnteach gun ruig iad an taigh gun mhilleadh sam bith.

Chaidh am prògram seo, An Lot, a chraoladh an toiseach ann an 2015. Le taing do MacTV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

A new home for the portacabin

[Sweeny] This old portacabin has been here for more than twenty years and it must now be moved as a new building is being built on this site.

[Sweeny] The portacabin is in four different parts. The crane will lift each part and that will then be put on the back of a lorry and it will go over to Ness.

[Sweeny] I’ve put wood inside each part to make sure that they’ll be strong enough to reach the house.

[Sweeny] This isn’t going to cost me anything apart from the cost of moving it over to Ness. Undoubtedly a good saving and there’s plenty that I can do with it on the croft.

[Workman] Och it’ll be like a flat-pick when it reaches Ness. Firewood!

[Sweeny] And although plenty would say that this portacabin is kaput I know that there’s a year or two left in it yet.

[Sweeny] These lads are very knowledgeable but they must make sure that each part of the building is properly tied down before they make their way across the moor.

[Sweeny] And that’s now the first part ready to go.

[Sweeny] And I’m sure that they’ll reach the house without any damage.

This programme, An Lot, was first broadcast in 2015. Courtesy of MacTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

gluasad - move, movement, action

làraidh - a lorry

gun teagamh - undoubtedly, without doubt

milleadh - damage, destruction, harm