menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Documentaries Prògraman Aithriseachd

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

An t-àite as fheàrr air an t-saoghal

[Sweeny] ’S mise Dòmhnall MacSuain, no Sweeny. Thairis air a’ bhliadhna a chaidh seachad tha mi air a bhith a’ cumail cunntas dhe na tha air a bhith a’ dol air an lot agam. ’S e croitear a th’ annam ann an Eilean Leòdhais agus ged a tha obair pàirt-ùine agam tha beachd agam sin a leigeil dhìom son gum faigh mi barrachd ùine a chur seachad anns an àite as fheàrr air an t-saoghal. ’S e sin Nis ann an ceann a tuath Leòdhais.

Chaidh am prògram seo, An Lot, a chraoladh an toiseach ann an 2015. Le taing do MacTV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

The best place in the world

[Sweeny] My name is Donald MacSween, or Sweeny. Over the past year I’ve been keeping an account of what’s been happening on my croft. I’m a crofter in the Isle of Lewis and although I have a part-time job I’m thinking of giving that up so that I get to spend more time in the best place in the world. That’s Ness in north Lewis.

This programme, An Lot, was first broadcast in 2015. Courtesy of MacTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

a’ cumail cunntas - keeping an account

Eilean Leòdhais - Isle of Lewis

Nis - Ness