menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

WATCH GAELIC COIMHEAD GÀIDHLIG

Documentaries Prògraman Aithriseachd

Gaelic text Teacsa Gàidhlig

Lot Sweeny

[Sweeny] Bha mise fortanach gu leòr eòlas a chur air caoraich agus croitearachd còmhla ri mo sheanair nuair a bha mi òg. Anns na làithean sin bha caoraich aig còrr air fichead duine air na lotaichean aca ann an Dail bho Thuath ach an-diugh, gu mì-fhortanach, ’s e glè bheag a tha a’ cumail stoc no fiù ’s ag obrachadh na talmhainn.

[Sweeny] Bha mise an-còmhnaidh dèidheil air beathaichean sam bith ach ’s e caoraich am first love agamsa.

[Sweeny] Tha mise air lot an teaghlaich a ghabhail thairis agus tha beathaichean agamsa dhomh fhìn an-diugh. Tha dà fhichead caora agam gu lèir. ’S e Dubh-Cheannaich agus Cheviots as motha a th’ ann agus bidh iad eadar an lot agus a’ mhòinteach far a bheil fasgadh agus pailteas feur ’s fraoich.

[Sweeny] ’S e beathaichean gu math cruaidh a th’ ann an caoraich agus mar a chì sibh san t-sreath seo tha tòrr obrach annta cuideachd.

[Sweeny] Cha dèan na caoraich prothaid leotha fhèin ge-tà agus mar sin tha mi a’ cumail mucan cuideachd. Tha ceithir dhiubh agam ’s mi am beachd an fheòil a reic ri taighean-bidhe na sgìre.

[Sweeny] Tha cuideachd cearcan agam, cearc-Fhrangach agus tunnagan, ach tha beachd air a bhith agam son greis a-nis tòrr a bharrachd chearcan fhaighinn son na h-uighean a reic.

[Sweeny] Tha taigh mo phàrantan aig ceann eile an lot ’s tha seo gu math fortanach oir gu math tric tha mi ag obair eadar an dà thaigh.

[Sweeny] Right, thall ’s faigh geansaidh.

[Sweeny] Cuideachd tha mi a’ faighinn taic bho mo phàrantan agus bho mo bhràithrean nuair as urrainn dhaibh.

[Sweeny] Seo na mucan agam. Ach na fàs ro cheangailte riutha. Chan eil iad ann an seo ach airson aon adhbhar. ’S e sin a tha a’ fàgail nach eil ainmean orra. An-diugh tha mi a’ dol gan gluasad còmhla ris an t-seann tanca ola far a bheil iad a’ cadal gu feur ùr.

[Sweeny] Tha sinn dìreach a’ dol gan leigeil a-mach an-dràsta fhad ’s a ghluaiseas sinn an seo so cumaidh sin iad a’ dol airson greiseag. Right, let’s get cracking.

Chaidh am prògram seo, An Lot, a chraoladh an toiseach ann an 2015. Le taing do MacTV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English text Teacsa Beurla

Sweeny’s croft

[Sweeny] I was fortunate enough to learn about sheep and crofting from my grandfather when I was young. In those days more than twenty people had sheep on their crofts in North Dell but today, unfortunately, it’s very few that keep stock or even work the land.

[Sweeny] I was always fond of any animals but sheep are my first love.

[Sweeny] I have taken over the family’s croft and I have my own animals today. I have forty sheep altogether. They’re mainly Blackheads and Cheviots and they are between the croft and the moor where there’s shelter and plenty of grass and heather.

[Sweeny] Sheep are hardy animals and as you’ll see in this series they’re a lot of work too.

[Sweeny] The sheep alone won’t make a profit though and so I keep pigs too. I have four of them and I’m planning to sell the meat to local restaurants.

[Sweeny] I also have hens, a turkey and ducks, but I’ve had an idea for a while now to get lots more hens and sell the eggs.

[Sweeny] My parents’ house is at the other end of the croft and this is fortunate because I often work between the two houses.

[Sweeny] Right, go and get a jumper.

[Sweeny] Also I get assistance from my parents and from my brothers when they can.

[Sweeny] Here’s my pigs. But don’t get too attached to them. They are only here for one reason. That’s why they don’t have names. Today I’m going to move them along with the old oil tank where they sleep to fresh grass.

[Sweeny] We’re just going to let them out just now whilst we move here so that’ll keep them going for a while.

This programme, An Lot, was first broadcast in 2015. Courtesy of MacTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic & English text Teacsa Gàidhlig & Teacsa Beurla

Vocabulary Briathrachas

lot - a croft, allotment

caora - a sheep

caoraich - sheep (plural)

muc - a pig

mucan - pigs