menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Summary of previous language Geàrr-chunntas air a' chainnt a fhuaras ro làimh
  •  Introducing members family A' cur eòlas air an teaghlach
  •  Saying where you work Ag innse càit a bheil thu ag obair
  •  Saying where you are going Ag innse càit a bheil thu a' dol
  • Saying where you were Ag innse càit an robh thu
  •  Asking where you are going A' faighneachd càit a bheil thu a' dol
  •  Saying hurry up Ag ràdh greas ort
  •  Asking the time, saying you don’t know Ag faighneachd na h-uarach, ag ràdh nach eil fhios agad

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: