menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Speaking our Language

Talking about the family A’ bruidhinn mun teaghlach

The videos on this page will help you to learn about the following: Cuidichidh na bhideothan air an duilleig seo thu gus ionnsachadh mu na leanas:

  • Summary of previous language Geàrr-chunntas air a' chainnt a fhuaras ro làimh
  •  Introducing members family A' cur eòlas air an teaghlach
  •  Saying where you work Ag innse càit a bheil thu ag obair
  •  Saying where you are going Ag innse càit a bheil thu a' dol
  • Saying where you were Ag innse càit an robh thu
  •  Asking where you are going A' faighneachd càit a bheil thu a' dol
  •  Saying hurry up Ag ràdh greas ort
  •  Asking the time, saying you don’t know Ag faighneachd na h-uarach, ag ràdh nach eil fhios agad

Other learning resources: Goireasan ionnsachaidh eile: